kanon-dienstverlening ©

 home  ] welkom ] privacyverklaring ]


privacyverklaring

Privacyverklaring kanon-dienstverlening

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2018. Kanon-dienstverlening is een door heel Nederland werkend dienstverlenend bedrijf. Kanon-dienstverlening levert onderhoudsdiensten, financiŽle diensten, onderzoek diensten, management diensten, persoonlijke diensten alsmede proces begeleiding & ondersteuning. Doelgroepen zijn o.a. particuliere opdrachtgevers, Midden en Klein Bedrijf (MKB), (Semi) overheidsinstellingen. Centraal staat hierbij zoveel mogelijk directe assistentie cq ondersteuning te verlenen aan mens en organisatie.

Kanon-dienstverlening is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Dit komt ook tot uitdrukking in onze privacy missie.

De privacy missie van kanon-dienstverlening is:

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Kanon-dienstverlening ondersteunt de behoefte aan veiligheid en zekerheid van onze klanten, medewerkers en relaties. Kanon-dienstverlening is integer, transparant en zorgvuldig met de in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Het wettelijk kader

Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft kanon-dienstverlening te maken met het volgende wettelijk kader en regels: o Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de EU-verordening die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt vanaf mei 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geÔdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN nummer, gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van kinderen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Kanon-dienstverlening verzamelt allerlei gegevens van natuurlijke personen . We verzamelen persoonsgegevens van klanten, eventuele medewerkers, leveranciers en kopers. We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het opstellen van offertes, opdrachten, werkbonnen en facturen in onze rol als opdrachtnemer en bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

We verzamelen:

o Volledige naam;

o Geslacht;

o Adres;

o Telefoonnummers;

o BSN;

o E-mailadres;

o Geboortedatum;

o Uw inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave;

o DigID (gebruikersnaam en wachtwoord);

o Gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van toeslagen;

o Gegevens voor het onderhoud en de reparatie van uw eigenwoning en onroerende goederen;

o Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en kanon-dienstverlening.

Het verwerken van uw persoonsgegevens door kanon-dienstverlening is gebaseerd op (de intentie tot) het aangaan van een overeenkomst / opdracht. Het komt voor dat wij voor een specifiek doel, uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden. In ons privacy beleid is vastgelegd hoe kanon-dienstverlening met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officer?

kanon-dienstverlening heeft geen specifieke functionaris gegevensbescherming omdat het een kleine zelfstandige organisatie betreft.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

kanon-dienstverlening heeft persoonsgegevens nodig om afgesproken werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken (overeenkomsten) te kunnen nakomen. We gebruiken deze gegevens voor:

o Het opstellen van offertes, opdrachten / overeenkomsten;

o Het volgens de wettelijke regels facturen;

o Het inwinnen van noodzakelijke informatie bij derden om de afgesproken begeleiding- en/of ondersteuningswerkzaamheden uit te kunnen voeren;

o Het laten uitvoeren van onderhoud en reparatie werkzaamheden door derden als kanon-dienstverlening zelf de expertise niet heeft om de werkzaamheden uit te voeren;

o Meldingen aan zorg verlenende instanties;

o Afhandelen van geschillen en klachten;

o Onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening;

o Intern beheer van de organisatie;

o Berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole;

o Voeren van een administratie;

o Nakomen van wettelijke verplichtingen;

o Benaderen van klager over een klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen.

Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens?

Kanon-dienstverlening koppelt persoonsgegevens aan unieke codes om communicatie mogelijk te maken. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van klanten en andere relaties.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens

Binnen kanon-dienstverlening is er 1 persoon die toegang heeft tot persoonsgegevens en kan deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we op verantwoorde wijze de persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens delen met andere organisaties

Kanon-dienstverlening gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties om de afgesproken werkzaamheden te kunnen realiseren. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij kanon-dienstverlening opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Kanon-dienstverlening heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Welke rechten heeft u?

Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage

Verzoeken tot inzage kunnen via email, de website of schriftelijk worden ingediend bij kanon-dienstverlening. Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens.

De navolgende gegevens worden niet door kanon-dienstverlening overlegd:

o Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;

o Persoonsgegevens van derden;

o Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geÔdentificeerd. Betrokkenen kunnen dit doen door langs te komen en ID kaart of paspoort (het origineel) te tonen. Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

Het recht van correctie

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;

Het recht van verwijdering

Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen.

Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst. Ook kan het zijn dat u de gegevens toegang zelf kan beŽindigen middels het veranderen van een password;

Recht van verzet

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Het verzoek dient via email of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij kanon-dienstverlening. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beŽindigen we direct de verwerking. Kanon-dienstverlening is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door kanon-dienstverlening wettelijk verplicht is.

Het recht van dataportabiliteit

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;

Het recht van bezwaar:

Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens

Wilt u de persoonsgegevens die kanon-dienstverlening van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons. Kanon-dienstverlening is hiervoor bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: 06-10721098 E-mail: info@kanon-dienstverlening.nl Hoofdkantoor kanon-dienstverlening Bezoekadres: Hoofdvestiging: Vasstraat 28, 6471 HV Eygelshoven, Nevenvestiging: Diezestraat 27, 1784 XG Den Helder,

Persoonsgegevens en digitale media

Als iemand ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via www.kanon-dienstverlening.nl verwerken we volgens ons Privacy beleid.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

o Deze privacyverklaring geldt voor klanten van kanon-dienstverlening. o Als de website van kanon-dienstverlening verwijst met een 'link' naar sommige andere organisaties. Dan vallen deze organisaties niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Kanon-dienstverlening kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij zullen u in dat geval tijdig informeren zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

kanon-dienstverlening kvk: 37140557

webdesign kanon-dienstverlening ©